จำนวนผู้จัดทำโครงการ ทั้งหมด

68 คน

จำนวนข้อมูลโครงการ ทั้งหมด

390 โครงการ

จำนวนผู้จัดทำโครงการ ปีล่าสุด

0 คน

จำนวนข้อมูลโครงการ ปีล่าสุด

0 โครงการ

วิจัยภายใน(ล่าสุด)


อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ

คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม

ชื่อโครงการ

การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรัการวางแผนประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20 ม.ค. 2561

งบการวิจัย(ปีล่าสุด)


0

วัจัยภายใน

0

วิจัยภายนอก

วิจัยภายนอก(ล่าสุด)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรายุทธ มาลัย

คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม

ชื่อโครงการ

การควบคุมการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในการผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบชิ้นส่วนสำเร็จ

03 ต.ค. 2560

ข้อมูลโครงการที่เพิ่มข้อมูล(ล่าสุด)


ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ ชื่อเจ้าของ
1 การใช้ถ่านชีวภาพเพื่อกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับการปลูกข้าวโพดในชุมชนบ้านแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วิจัยภายนอก อ. วีระ พันอินทร์
2 การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบสมรรถนะเตาไพโลไลซิสในการผลิตถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดสำหรับการใช้งานในชุมชนบ้านแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วิจัยภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร
3 การผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดด้ายกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้าสำหรับกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์: กรณีศึกษาชุมชนบ้านแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วิจัยภายนอก อ. วีระ พันอินทร์
4 การพัฒนาระบบผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพดในพื้นที่เทศบาลตำบลศิริราชอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วิจัยภายนอก อ. พิภพ นราแก้ว
5 การพัฒนาระบบผลิตและส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพดในพื้นที่เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วิจัยภายนอก อ. พิภพ นราแก้ว
6 การพัฒนาระบบผลิตและส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพดในพื้นที่เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วิจัยภายนอก อ. พิภพ นราแก้ว
7 การพัฒนาระบบผลิตและส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพดในพื้นที่เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วิจัยภายนอก อ. พิภพ นราแก้ว
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐมอญให้สมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญบ้านสันบุญเรือง วิจัยภายใน อาจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ
9 การพัฒนาคอนกรีตบล็อกต้นทุนต่ำด้วยเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ วิจัยภายใน อาจารย์ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์
10 การพัฒนาคอนกรีตบล็อกต้นทุนต่ำด้วยเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ วิจัยภายใน อาจารย์ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์